ศูนย์หมอเส็ง
ดูแลโดย คุณดวงเดือน พันธ์ชื่น โทร.087-677-0391, 087-450-0746